Eksplosjonsverndokument

Vi utarbeider risikoanalyser og eksplosjonsverndokument for alle typer bedrifter.

Eksplosjonsverndokument

Eksplosjonsverndokumentet er først og fremst et verktøy for å sikre virksomhetens ansatte, andre personer og materielle verdier mot farer relatert til eksplosiv atmosfære. I eksplosjonsverndokumentet kartlegges virksomhetens samlede bruk og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig stoff.

Eksplosjonsverndokumentet skal til enhver tid være oppdatert og særlig vise:

  • At eksplosjons-, brann- og reaksjonsfarlige stoff er blitt kartlagt og risiko iht. bruk og oppbevaring er vurdert

  • At sannsynlighets-/konsekvensanalyse synliggjør at risiko forbundet med håndtering av farlig stoff er på et nivå som kan aksepteres

  • At egnede tiltak vil bli iverksatt for å imøtekomme gjeldende forskriftskrav

  • Hvilke områder som er klassifisert i soner

  • Hvilke tiltak som kan iverksettes for å oppfylle forskriftskravene

  • At arbeidsplasser og utstyr (herunder alarminnretninger) utformes, brukes og vedlikeholdes på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.