Risikoanalyser / ROS Analyser

Idland Consulting har lang erfaring fra vurdering av sikkerhets- og risikoaspekter ved forskjellige gassinstallasjoner.

Risk Management
Risk Management

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å fremskaffe underlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres. Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

 

Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål:
1. Hva kan gå galt?
2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer?
3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?

Når vi snakker om risiko, dreier det seg alltid om hva som kan skje i framtida, noe som er forbundet med usikkerhet. I følge standarden NS 5814 Krav til risikovurderinger, defineres risiko som

Sitat uttrykk for kombinasjonen av sannynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse Sitat
– NS 5814

Her er det snakk om én uønsket hendelse, men andre ganger kan risikoen knyttes til alle mulige uønskede hendelser i et risikobilde.

Sentrale elementer er altså sannsynlighet/frekvens og konsekvens.

Myndighetene påpeker bedriftens ansvar for å verne ansatte og andre personer mot farer som følge av eksplosiv atmosfære, og krever at det skal foreligge risikoanalyse og eksplosjonsverndokument hos virksomheter som håndterer farlig stoff.

Alle gassanlegg er underlagt «Forskrift om håndtering av farlig stoff» og «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer». Forskriftene krever at virksomheter med gassanlegg foretar en risikovurdering og at det utarbeides et eksplosjonsverndokument for hvert anlegg.

 

Kontakt oss

Vi gjennomgår installasjonen sammen med kunde i prosjekteringsfasen for å kunne verfisere eventuelle faremoment i en tidlig fase. Vi kan videre følge opp anlegget i byggefase frem til ferdigstillelse. På denne måte får vi utført eventuelle korrigeringer under veis.

Vi har god dialog med de fleste lokale brannvesen, som gjør at vi felles finner gode løsninger for kunde og sluttbruker.

For Storulykkebedrifter gjennomfører vi spredningsberegninger som en del av analysen.