Storulykkebedrifter

Storulykkebedrifter

Strengere krav til storulykkebedrifter.

Ny storulykkeforskrift 03.06.2016

For å forebygge og begrense konsekvensene av store ulykker i virksomheter som behandler farlige kjemikalier, er det vedtatt en ny forskrift 03.06.2016. Forskriften stiller blant annet strengere krav til risikoanalyser og eksplosjonsverndokument.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er koordinerende myndighet for storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer). Den nye forskriften tredde i kraft 1. juli 2016 og erstattet gjeldende forskrift fra 2005.

 

 

Vi tilbyr:

  • Risikoanalyser tilpasset anlegg for gassformig brensel

  • Spredningsberegninger ved en eventuell gasslekkasje

  • Utarbeidelse av eksplosjonsverndokument

  • Bistå bedriften med å analysere virksomhetens risikopotensiale og prioritere tiltak for å avverge uhell eller begrense konsekvensene ved en eventuell ulykke